Skoči na glavno vsebino
EKOŠOLA

Šolska shema

EVROPA V ŠOLI

MojSloFit

Nič ni narobe z mano, samo odraščam

Otrok policist en dan

Program Neon

Rastem s knjigo

Tradicionalni slovenski zajtrk

Zdrava šola

Etwinning

ETWINNING | JVIZ I. OŠ Rogaška SlatinaErasmus+ (2021-2027) šolam omogoča možnost mednarodnega povezovanja in sodelovanja v Evropi. Prioritetna področja novega programa so osredotočena na digitalni, vključujoči in zeleni ter trajnostni Erasmus+.

Korak k Sončku

Korak k Sončku je projekt, ki si prizadeva, da bi bila drugačnost posameznikov v okolju nekaj povsem normalnega. Temeljni cilj je ustvariti primerno socialno klimo za vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v osnovno šolo.

Varno s soncem

Program Varno s soncem je nastal z željo po izboljšanju stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu.

Od leta 2010 v programu sodelujejo tudi osnovne šole. 

Šolska skupnost

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela. Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, šolske prehrane, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola;
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev;
  • pomaga pri organizaciji šolskih prireditev, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti;
  • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije, fotografski natečaj, tutorstvo ipd.);
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej;
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.
Šolski parlament

Šolski parlament sestavlja skupina učencev, ki pod mentorstvom deluje v okviru programa vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije. Otroke spodbujamo k sodelovanju v družabnem življenju in izobražujemo o človekovih in državljanskih pravicah.

Šolski parlamenti se kot oblike demokratičnega dialoga izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo pa se s parlamenti na občinski in regionalni ravni ter se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu.

Tema letošnjega otroškega parlamenta Duševno zdravje otrok in mladih se nadaljuje iz prejšnjega šolskega leta.

Naša mala knjižnica

Naša mala knjižnica | OŠ dr. Ivana Prijatelja SodražicaZ letošnjim šolskim letom se bomo ponovno vključili v projekt Naša mala knjižnica, ki je namenjen spodbujanju branja in dvigovanju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur.

V oktobru bomo prijavljenim otrokom razdelili ustvarjalnike s hudomušnimi, a poučnimi nalogami na temo šestih knjig, vključenih v projekt.

Projekt je zasnovan tako, da spodbuja branje in otrokovo ustvarjalnost skozi skupno ustvarjanje – učenci, ki berejo 30 minut na dan, dosegajo bistveno boljše rezultate od tistih, ki ne berejo.

V projektu bodo sodelovali učenci 1., 2., 3., 4. in 5. razreda. Z njim bomo popestrili ure rednega pouka in čas v OPB-ju.

Teden pisanja z roko 2024

Teden dni pisanja z roko 2022

Osnovni namen dogodka je ozaveščanje širše strokovne in splošne javnosti o pomenu pisanja z roko ter spodbujanje le-tega.

Cilji  so ohranjati kulturo pisanja z roko pri mlajših in starejših, ozaveščati o prednostih pisanja z roko in škodljivosti pretirane uporabe tipkovnice v pisnem komuniciranju, pridobiti mnenjske voditelje, ki bodo podprli naša prizadevanja in opozarjati na pomen izvirnosti pri pisanju z roko.

Medgeneracijsko branje

Medgeneracijsko branje » Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije osnovalo projekt »Medgeneracijsko branje mladinskih knjig«, katerega namen je povezati skupine mladih bralcev iz srednjih šol ali osnovnošolcev in odrasle bralce v istem kraju (v isti splošni knjižnici, na isti šoli ipd.).

S projektom smo na naši šoli začeli s šolskim letom 2019/2020 in odziv mladih ter starejših bralk je bil več kot pozitiven, zato ga bomo v tem šolskem letu izvedli že petič, drugič v razširjeni izvedbi,  z učenci 1. triletja.

Varno na kolesu

VARNO NA KOLESU – Osnovna šola DRAVLJEProjekt Varno na kolesu je namenjen učenkam in učencem osnovnih šol, ki se pripravljajo na kolesarske izpite, kot tudi ostalim učencem od 1. do 9. razreda. 

Z vključitvijo v projekt želimo učence spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa in varni udeležbi v prometu.  

Odprta knjiga GG4A

Odprta knjiga: GG4AGre za mednarodni bralni projekt založb Malinc in Sodobnost International, ki spodbuja bralno kulturo med najstniki in poteka na letni ravni prek spleta. Učenci (po trije v ekipi) bodo prebrali šest vrhunskih del za mlade.

Cilj tekmovanja je, da ekipe pravilno rešijo knjižne uganke, postopno odkrijejo naslove knjig, ki jih prebiramo v projektu, in dejavno dokažejo, da so knjige prebrale.

Ob reševanju ustvarjalnih nalog, ki jih na temo posameznih knjig čakajo v izzivih, zbirajo točke; največ točk prejmejo ekipe, ki se izkažejo z izvirnostjo in ustvarjalnostjo. Zmaga ekipa, ki reši vse izzive in osvoji največ točk. Najboljše bralce na koncu čaka nagrada.

Related Images:

Dostopnost